AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
>> Material didàctic >> Material didáctico
Confidencialitat i protecció de dades Confidencialidad y protección de datos
Informació que cal tenir en compte en el cas de segons quines activitats amb menors
Recordeu que quan treballeu amb menors d'edat i utilitzeu les seves dades personals amb l'adreça inclosa i/o la seva imatge, necessiteu el consentiment previ de la persona que tingui la pàtria potestat (el pare, la mare o el tutor).

Per tant, si voleu fer alguna de les activitats que impliquen la utilització d'aquestes dades, com per exemple l'enviament de cartes o postals, us recomanen el següent:

  • Si el/la menor posa el seu nom, cognoms i adreça personal, la carta o postal s'hauria d'enviar des de casa seva (i de passada el segell el posarà la seva família).
  • Si el/la menor posa el seu nom (sense cognoms), la carta o postal es pot enviar des de l'adreça de l'escola/institut.
Informació de referència:
-Article 18.1 de la Constitució, regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a la pròpia imatge, a líhonor i a la intimitat personal i familiar.
-Article 18.4 de la Constitució, regulat per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a la protecció de dades de caràcter personal.
-Llei 15/2003, de 15 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter persona i el dret a líautodeterminació informativa.
Información que hay que tener en cuenta si se realizan actividades con menores
Recordad que cuando trabajáis con menores de edad y utilizáis datos personales que incluyen su dirección y/o su imagen, necesitáis el consentimiento previo de la persona que tenga la patria potestad (el padre, la madre o el tutor).

Por tanto, si queréis hacer alguna de las actividades que implican la utilización de estos datos, como por ejemplo el envío de cartas o postales, os recomendamos lo siguiente: 

  • Si el/la menor pone su nombre, apellidos y dirección personal, la carta o postal se debería enviar desde su domicilio (y de paso el sello lo pondrá su familia).
  • Si el/la menor pone su nombre (sin apellidos), la carta o postal se puede enviar desde la dirección de la escuela/instituto.
Información de referencia: 
-Artículo 18.1 de la Constitución, regulado por la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho a la propia imagen, al honor y a la intimidad personal y familiar. 
-Artículo 18.4 de la Constitución, regulado por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal. 
-Ley 15/2003, de 15 de diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal y el derecho a la autodeterminación informativa. 
.

vuelve al inicio